miercuri, 29 octombrie 2014

Avi Lipkin la El Shaddai

Urmăresc programele celor de la El Shadai. Luna aceasta a vorbit Avi Lipkin şi mesajul lui mă ajută să dezleg puţin din Apocalipsa şi Geneza.

marți, 28 octombrie 2014

cele 10 porunci ... spuse altfel!

"Te iubesc atât de mult, încât am Mă ofer pe Mine Însumi ţie. Eu sunt adevărata realitate, singurul Dumnezeu de care vei avea nevoie vreodată. Numai în Mine vei găsi desăvârşirea.

Doresc un lucru minunat: o relaţie directă şi personală între Mine şi fiecare dintre voi. Nu aveţi nevoie de reprezentări inferioare ale Mele, cum ar fi idolii din lemn, fără viaţă. Mă puteţi avea pe Mine. Preţuiţi acest lucru.

Vă iubesc atât de mult, încât v-am dat numele Meu. Veţi fi cunoscuţi pe pământ drept "poporul Lui Dumnezeu". Preţuiţi acest privilegiu; nu abuzaţi de el, profanându-vă noul nume sau netrăind la înălţimea lui.

V-am dat o lume minunată, în care să munciţi, să vă veseliţi şi de care să vă bucuraţi. În implicarea voastră, puneţi deoparte o zi în care să vă amintiţi de unde a venit această lume. Trupurile voastre au nevoie de odihnă; spiritele voastre au nevoie de acest semn de aducere aminte.

Cinsteşte pe tatăl tău şi pe mama ta.

Viaţa omenească este sfântă. Eu v-am dat-o şi are o valoare inestimabilă. Ţineţi la ea. Respectaţi-o; ea este chipul Lui Dumnezeu. Cel care va nesocoti această poruncă şi va înfăptui sacrilegiul uciderii va fi pedepsit.

Cea mai profundă relaţie umană posbilă este căsătoria. Am creat-o pentru a rezolva singurătatea absolută din inima fiecărui om. A răspândi printre mai mulţi oameni ceea ce e menit să aparţină doar căsătoriei va devaloriza şi va distruge această relaţie. Păstraţi relaţiile sexuale şi intimitatea în spaţiul cuvenit lor, cel al căsătoriei.

Vă încredinţez proprietăţi. Puteţi poseda bucuri şi trebuie să le folosiţi cu responsabilitate. Dreptul la proprietate este un mare privilegiu. Pentru ca să fucţioneze, trebuie să respectaţi dreptul la proprietate al fiecăruia; furtul violează acest drept.

Eu sunt un Dumnezeu al adevărului. Relaţiile au succes numai dacă sunt guvernate de adevăr. Minciuna distruge contractele, promisiunile, încrederea. Voi sunteţi demni de încredere: dovediţi acest lucru spunând adevărul.

V-am dat lucruri bune, de care să vă bucuraţi: vite, grâne, aur, mobilă, instrumente muzicale. Însă oamenii sunt întotdeauna mai importanţi decât lucrurile. Iubiţi oamenii, folosiţi-vă de lucuri. Nu vă folosiţi de oameni în slujba iubirii voastre pentru luccruri."

Cred ca în anul 2010, am primit cartea "O făptură atât de minunată". Nu am citit-o până acum. Philip Yancey este scriitorul care reuşeşte cu succes să mă cucerească.
Philip Yancey şi Dr. Paul Brand - "O făptură atât de minunată" - Capitolul "Libertate", paginile 100-102

http://www.peregrinul.ro/?SERVICE=PER_RO_PRODUCT&TG_KE_PRODUCT=O_FAPTURA_ATAT_DE_MINUNATA&TG_KE_DIRECTORY=MISCELANEU_PER

luni, 27 octombrie 2014

Aminteşte-ţi deci ceea ce ai primit şi ai auzit!

Îmi continui "călătoria" prin Apocalipsa şi las Cuvântul să treacă prin mine, las întrebările să izvorască.

Către îngerul bisericii din Sardes
1 Îngerului bisericii din Sardes scrie-i: 

«Acestea sunt cuvintele Celui Care are cele şapte duhuri ale lui Dumnezeu şi cele şapte stele: ştiu faptele tale; îţi merge numele că trăieşti, dar eşti mort. 

2 Trezeşte-te şi întăreşte ce a mai rămas, care este pe moarte, pentru că n-am găsit faptele tale desăvârşite înaintea Dumnezeului Meu!
3 Aminteşte-ţi deci ceea ce ai primit şi ai auzit, ascultă de acestea şi pocăieşte-te! Dacă însă nu te trezeşti, voi veni ca un hoţ şi nu vei şti când voi veni la tine. 

4 Ai totuşi în Sardes câteva nume care nu şi-au întinat hainele; ei vor umbla cu Mine, îmbrăcaţi în alb, pentru că sunt vrednici.
5 Cel ce învinge va fi îmbrăcat în haine albe şi nu-i voi şterge nicidecum numele din Cartea Vieţii, ci îi voi mărturisi numele înaintea Tatălui Meu şi înaintea îngerilor Lui.
6 Cel ce are urechi, să audă ce zice bisericilor Duhul!» Apocalipsa 3:1-6
Îmi merge numele că trăiesc şi eu sunt deja moartă? Ce înseamnă asta? Din punct de vedere fizic încă trăiesc dacă scriu cuvintele acestea. Dar spiritual trăiesc? 

Cred că Isaia şi Ioan sunt făcuţi din acelaşi aluat. Ioan îl completează pe Isaia. Nu pot să nu mulţumesc Domnului pentru că cei doi oameni s-au lăsat folosiţi de El, au scris ceea ce Domnul le-a spus. Dar eu din ce aluat sunt făcută? Ei erau bărbaţi şi eu sunt femeie. Aceasta mă împiedică să nu Îl văd pe Dumnezeu, să nu fac din El Dumnezeul meu, să nu Îl găsesc pe Mesia, să nu las Duhul Domnului să mă înveţe?

Mesajul e clar pentru cei din Sardes: eşti mort! Dar nu se termină aici: "Trezeşte-te şi întăreşte ce a mai rămas, care este pe moarte, pentru că n-am găsit faptele tale desăvârşite înaintea Dumnezeului Meu!" Cu alte cuvinte: Mai ai o şansă! Caută-L pe Dumnezeu! Citeşte Cuvântul! Întăreşte-ţi credinţa în Cel Minunat, Cel venit de Sus, Mielul Lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii, stai lângă oameni vii, acţionează! Aminteşte-ţi Cuvântul, citeşte-L, crede-l, ascultă-l, însuşeşte-ţi ceea ce citeşti, aplică-l în viaţa ta. Nu amâna!

Dacă astăzi trăiesc fizic, mai am o şansă să trăiesc şi spiritual! Alegerea îmi aparţine! Şi ... nu vreau să-mi meargă numele că trăiesc şi eu sunt demult praf şi pulberi! 
Vreau să trăiesc!

duminică, 26 octombrie 2014

har şi pace vouă de la Cel Care este, Care era şi Care vine!

Azi, am luat-o înaintea zorilor şi am citit cartea Apocalipsa. Niciodată nu am găsit cartea asta atât de frumoasă. Niciodată nu L-am găsit pe Isus Christos = Yeshua HaMaschiach atât de frumos.

"har şi pace vouă de la Cel Care este, Care era şi Care vine, de la cele şapte duhuri care se află înaintea tronului Său 5 şi de la Isus Cristos, Martorul credincios, Întâiul născut dintre cei morţi şi Conducătorul regilor pământului! A Celui Care ne iubeşte, Care ne-a eliberat din păcatele noastre prin sângele Lui 6 şi ne-a făcut să fim o Împărăţie şi preoţi pentru Dumnezeu, Tatăl Său, a Lui să fie slava şi puterea în vecii vecilor! Amin.
7 Iată, El va veni pe nori şi orice ochi Îl va vedea, chiar şi cei care L-au străpuns. Toate neamurile pământului se vor jeli din pricina Lui. Da! Amin!
8 „Eu sunt Alfa şi Omega, zice Domnul, Dumnezeu, Cel Care este, Care era şi Care vine, Cel Atotputernic!“
...
10 În ziua Domnului eram în Duhul şi am auzit în spatele meu un glas puternic, ca sunetul unei trâmbiţe, 11 care-mi spunea: „Scrie pe un sul ceea ce vezi şi trimite-l celor şapte biserici: în Efes, Smirna, Pergam, Tiatira, Sardes, Filadelfia şi Laodicea!“
12 M-am întors să văd ce glas vorbea cu mine; şi când m-am întors, am văzut şapte sfeşnice de aur,
13 iar printre sfeşnice, pe „Cineva Care era ca un fiu al omului“. Era îmbrăcat într-o mantie care-I ajungea până la picioare şi era încins la piept cu un brâu de aur. 14 Capul şi părul Îi erau albe ca lâna albă sau ca zăpada, ochii Îi erau ca flacăra focului, 15 picioarele Îi erau ca bronzul încins, ars în cuptor, iar glasul Îi era asemenea vuietului unor ape mari. 16 În mâna dreaptă avea şapte stele, şi din gură Îi ieşea o sabie ascuţită, cu două tăişuri. Faţa Lui era ca soarele atunci când străluceşte în toată puterea lui.
17 Când L-am văzut, am căzut la picioarele Lui, ca mort. El Şi-a pus peste mine mâna dreaptă şi mi-a zis:
„Nu te teme! Eu sunt Cel Dintâi şi Cel De Pe Urmă, 18 Cel Viu! Am fost mort, dar iată că sunt viu în vecii vecilor! Eu am cheile morţii şi ale Locuinţei Morţilor!" Apocalipsa 1:4-18

"«Acestea sunt cuvintele Celui Dintâi şi Celui De Pe Urmă, Celui Ce a fost mort şi a înviat" Apocalipsa 2:8
"«Acestea sunt cuvintele Fiului lui Dumnezeu, Care are ochii ca flacăra focului şi picioarele asemenea bronzului încins" Apocalipsa 2:18
" Şi toate bisericile vor şti că eu sunt Cel Care cercetez gândurile şi inimile şi că vă voi da fiecăruia după faptele voastre." Apocalipsa 2:23
"26 Celui ce învinge şi păzeşte până la sfârşit lucrările Mele îi voi da autoritate peste neamuri 27 el le va conduce cu un sceptru de fier şi le va sfărâma ca pe nişte vase de lut 28 tot aşa cum am primit şi Eu autoritate de la Tatăl Meu; şi îi voi da steaua dimineţii. 29 Cel ce are urechi, să audă ce zice bisericilor Duhul!»" Apocalipsa 2:26-29

E ziua întâi a săptămânii şi îl las pe Ioan să Îl descrie pe Fiul omului, pe Cel Dintâi şi pe Cel de pe Urmă, Cel Viu, Cel ce are toată autoritatea, Cel Minunat! El este Cel în care cred, El este Fiul Lui Dumnezeu!

"Have you ever heard Messiah has come?
It says in His Word to cleanse every one
Atonement He made iniquity bore
That we can find life in Him evermore

The Sacrifice Lamb has been slain
His blood on the alter a stain
To wipe away guilt and pain
To bring hope eternal
Salvation has come to the world
God's only Son to the world
Jesus the one for the world
Yeshua is He

The prophets of old speak much of Messiah
His death is foretold the purpose is clear
Isaiah did say 'twas for an atonement
To give us a way that leads not to death

The Sacrifice Lamb has been slain
His blood on the alter a stain
To wipe away guilt and pain
To bring hope eternal
Salvation has come to the world
God's only Son to the world
Jesus the one for the world
Yeshua is He

So brothers of mine look not to yourselves
For we are but one we all need His help
We've broken the Law but He paid our debt
That we can find life by Yeshua's death

The Sacrifice Lamb has been slain
His Blood on the alter a stain
To wipe away guilt and pain
To bring hope eternal
So final atonement has come
And brought us new hope by God's Son
If you will believe in your heart
Yeshua you'll know" Joel Chernoff

sâmbătă, 25 octombrie 2014

מלך מלכי המלכים - Ohad Moskowitz

Forgive me, my Father for I have sinned before you 
Pardon me for all my transgressions 
Even on the days when I “forgot” you 
You were always in my Life 
In all the ways that I went 
You have been a guiding light 
I was blind I could not see beyond 
To that what my eyes were focused on 

Chorus: 
King, the King of Kings 
Thank you for life 
For happiness for tears and Laughter 
Even when it's hard sometimes 
even then you are my G-d You are never far

Even though I walk through a dark and methods 
I trust in you My G-d 
For my better half, for my firstborn and daughter 
Thanks for the non ending happiness 
Thanks for Holidays
For the Sabbath that protects will Never end Every day that passes on my way to heaven I’ll Picture you in front of my Eyes

joi, 23 octombrie 2014

Im HaShem Lo Yivneh Bayit

"Dacă nu zideşte Domnul o casă, degeaba trudesc cei ce o zidesc. Dacă nu străjuieşte Domnul o cetate, degeaba păzeşte străjerul." Psalmul 127:1

"Iată că nu dormitează, nici nu doarme, Păzitorul lui Israel."  Psalmul 211:4

Im HaShem Lo Yivneh Bayit
Shav Amlu Bonav Bo
Im HaShem Lo Yishmor Ir
Shav Shakad Somer
Hinei Hinei Lo Yanum
Lo Yanum v'Lo Yishan
Lo Yanum v'Lo Yishan
Somer Yisrael

David Davis "Shofars in the Night"

DOMNUL dă înţelepciune!

"1 Fiul meu, dacă vei primi cuvintele mele şi vei păstra cu tine îndrumările mele, 2 dacă-ţi vei apleca urechea spre înţelepciune şi inima spre pricepere, 3 dacă vei cere înţelepciune şi te vei ruga pentru pricepere, 4 dacă o vei dori ca pe argint şi o vei căuta ca pe o comoară ascunsă, 5 atunci vei înţelege frica de DOMNUL şi vei găsi cunoştinţa lui Dumnezeu.

6 Căci DOMNUL dă înţelepciune; din gura Lui iese cunoştinţă şi pricepere. 7 El păstrează izbânda pentru cel drept şi este scut pentru cei ce umblă în integritate. 8 El păzeşte căile judecăţii şi protejează calea credincioşilor Lui. 

9 Atunci vei înţelege ce este drept, corect şi integru; vei înţelege orice cale bună. 

10 Căci înţelepciunea va veni în inima ta şi cunoaşterea va fi plăcerea sufletului tău. 11 Chibzuinţa te va proteja şi priceperea te va păzi. 12 Înţelepciunea te va îndepărta de la calea celui rău, de lângă omul care spune lucruri stricate, 13 de cel ce părăseşte cărările dreptăţii, ca să meargă pe drumurile întunericului, 14 căruia îi place să facă rău şi se bucură de perversitatea răului, 15 ale cărui cărări sunt întortocheate şi ale cărui drumuri sunt lăturalnice. 

16 Ea te va îndepărta de femeia desfrânată, de străina care rosteşte cuvinte ademenitoare, 17 de cea care îşi părăseşte partenerul tinereţii ei şi uită legământul făcut înaintea Dumnezeului ei. 18 Casa ei conduce spre moarte şi urmele ei duc la cei ce au murit. 19 Nimeni, din cei ce merg la ea, nu se mai întoarce, nici nu mai găseşte cărările vieţii. 

20 De aceea tu să mergi pe căile oamenilor buni şi să păstrezi cărările celor drepţi. 21 Căci cei drepţi vor locui ţara şi cei integri vor rămâne în ea, 22 dar cei răi vor fi îndepărtaţi din ţară şi cei necredincioşi vor fi smulşi din ea." Proverbele 2