miercuri, 24 decembrie 2014

Un Fiu ni s-a dat!

"1 Totuşi nu va mai fi întuneric peste cei ce au fost în necaz. După cum în trecut El a făcut de ruşine ţinutul lui Zabulon şi ţinutul lui Neftali, tot aşa, în viitor, El va acoperi de glorie Galileea neamurilor, înspre mare, dincolo de Iordan!
2 Poporul care umbla în întuneric a văzut o mare lumină! Peste cei ce locuiau în ţara umbrei morţii a strălucit o lumină!
3 Tu ai înmulţit neamul şi ai făcut să-i crească bucuria. Ei se bucură înaintea Ta cum se bucură nişte oameni de seceriş şi cum se bucură cei care împart o pradă.
4 Fiindcă jugul ce-i apăsa, drugul de pe umerii lor şi toiagul asupritorului lor, le-ai zdrobit Tu ca în ziua înfrângerii lui Midian.
5 Căci orice încălţăminte purtată în învălmăşeala luptei şi orice haină tăvălită în sânge va fi arsă, va deveni hrană pentru foc.
6 Căci un Copil ni s-a născut, un Fiu ni s-a dat, iar autoritatea va sta pe umerii Săi! Va fi numit: «Sfetnic minunat, Dumnezeu puternic, Tată veşnic, Prinţ al păcii.»
7 Autoritatea Sa va creşte neîncetat şi va fi o pace fără sfârşit pentru tronul lui David şi împărăţia Sa. El o va întemeia şi o va întări prin judecată şi dreptate, de acum şi pe vecie. Râvna DOMNULUI Oştirilor va face aceasta." Isaia 9:1-8

Profeţia s-a împlinit! Copilul S-a născut! Lumina s-a întrupat!

"
1 La început era Cuvântul, şi Cuvântul era cu Dumnezeu, şi Cuvântul era Dumnezeu.
2 El era la început cu Dumnezeu.
3 Toate au fost făcute prin El şi nici un lucru care a fost făcut n-a fost făcut fără El.
4 În El era viaţa, şi viaţa era lumina oamenilor.
5 Lumina luminează în întuneric şi întunericul n-a învins-o.
6 Era un om trimis de Dumnezeu, al cărui nume era Ioan.
7 El a venit ca martor ca să depună mărturie despre Lumină, pentru ca toţi să creadă prin el.
8 Nu el era Lumina, ci el a venit ca să depună mărturie despre Lumină.

9 Lumina adevărată, Care îl luminează pe orice om, venea în lume. 

10 El era în lume şi lumea a fost făcută prin El, dar lumea nu L-a cunoscut. 

11 A venit la ceea ce era a Lui, dar ai Săi nu L-au primit. 12 Însă tuturor celor ce L-au primit, adică celor ce cred în Numele Lui, le-a dat dreptul să devină copii ai lui Dumnezeu, 13 născuţi nu din sânge, nici din voia firii, nici din voia vreunui om, ci din Dumnezeu. 

14 Şi Cuvântul a devenit trup şi a locuit printre noi, iar noi am privit slava Lui, o slavă ca a Singurului născut din Tatăl, plin de har şi de adevăr.
15 Ioan depunea mărturie despre El şi striga: „Acesta este Cel despre Care spuneam: «Cel Ce vine după mine este înaintea mea, pentru că era înainte de mine!»“
16 Fiindcă noi toţi am primit din plinătatea Lui şi har după har.
17 Căci Legea a fost dată prin Moise, dar harul şi adevărul au venit prin Isus Cristos.
18 Nimeni nu L-a văzut vreodată pe Dumnezeu. Singurul născut, El Însuşi Dumnezeu, Cel Care este în sânul Tatălui, El L-a făcut cunoscut."

Copilul născut este Cuvântul Întrupat, Fiul Lui Dumnezeu, Cel Minunat, Sfetnic, Adevărul, Calea, Pâinea şi Apa Vieţii, Răscumpărătorul. Mântuitorul! 

Vă doresc să lăsaţi Lumina să vă umple şi inunde viaţa, bucuria Domnului să vă inunde sufletele şi dragostea Celui ce L-a văzut pe Dumnezeu să vă copleşească!

Niciun comentariu: