duminică, 26 octombrie 2014

har şi pace vouă de la Cel Care este, Care era şi Care vine!

Azi, am luat-o înaintea zorilor şi am citit cartea Apocalipsa. Niciodată nu am găsit cartea asta atât de frumoasă. Niciodată nu L-am găsit pe Isus Christos = Yeshua HaMaschiach atât de frumos.

"har şi pace vouă de la Cel Care este, Care era şi Care vine, de la cele şapte duhuri care se află înaintea tronului Său 5 şi de la Isus Cristos, Martorul credincios, Întâiul născut dintre cei morţi şi Conducătorul regilor pământului! A Celui Care ne iubeşte, Care ne-a eliberat din păcatele noastre prin sângele Lui 6 şi ne-a făcut să fim o Împărăţie şi preoţi pentru Dumnezeu, Tatăl Său, a Lui să fie slava şi puterea în vecii vecilor! Amin.
7 Iată, El va veni pe nori şi orice ochi Îl va vedea, chiar şi cei care L-au străpuns. Toate neamurile pământului se vor jeli din pricina Lui. Da! Amin!
8 „Eu sunt Alfa şi Omega, zice Domnul, Dumnezeu, Cel Care este, Care era şi Care vine, Cel Atotputernic!“
...
10 În ziua Domnului eram în Duhul şi am auzit în spatele meu un glas puternic, ca sunetul unei trâmbiţe, 11 care-mi spunea: „Scrie pe un sul ceea ce vezi şi trimite-l celor şapte biserici: în Efes, Smirna, Pergam, Tiatira, Sardes, Filadelfia şi Laodicea!“
12 M-am întors să văd ce glas vorbea cu mine; şi când m-am întors, am văzut şapte sfeşnice de aur,
13 iar printre sfeşnice, pe „Cineva Care era ca un fiu al omului“. Era îmbrăcat într-o mantie care-I ajungea până la picioare şi era încins la piept cu un brâu de aur. 14 Capul şi părul Îi erau albe ca lâna albă sau ca zăpada, ochii Îi erau ca flacăra focului, 15 picioarele Îi erau ca bronzul încins, ars în cuptor, iar glasul Îi era asemenea vuietului unor ape mari. 16 În mâna dreaptă avea şapte stele, şi din gură Îi ieşea o sabie ascuţită, cu două tăişuri. Faţa Lui era ca soarele atunci când străluceşte în toată puterea lui.
17 Când L-am văzut, am căzut la picioarele Lui, ca mort. El Şi-a pus peste mine mâna dreaptă şi mi-a zis:
„Nu te teme! Eu sunt Cel Dintâi şi Cel De Pe Urmă, 18 Cel Viu! Am fost mort, dar iată că sunt viu în vecii vecilor! Eu am cheile morţii şi ale Locuinţei Morţilor!" Apocalipsa 1:4-18

"«Acestea sunt cuvintele Celui Dintâi şi Celui De Pe Urmă, Celui Ce a fost mort şi a înviat" Apocalipsa 2:8
"«Acestea sunt cuvintele Fiului lui Dumnezeu, Care are ochii ca flacăra focului şi picioarele asemenea bronzului încins" Apocalipsa 2:18
" Şi toate bisericile vor şti că eu sunt Cel Care cercetez gândurile şi inimile şi că vă voi da fiecăruia după faptele voastre." Apocalipsa 2:23
"26 Celui ce învinge şi păzeşte până la sfârşit lucrările Mele îi voi da autoritate peste neamuri 27 el le va conduce cu un sceptru de fier şi le va sfărâma ca pe nişte vase de lut 28 tot aşa cum am primit şi Eu autoritate de la Tatăl Meu; şi îi voi da steaua dimineţii. 29 Cel ce are urechi, să audă ce zice bisericilor Duhul!»" Apocalipsa 2:26-29

E ziua întâi a săptămânii şi îl las pe Ioan să Îl descrie pe Fiul omului, pe Cel Dintâi şi pe Cel de pe Urmă, Cel Viu, Cel ce are toată autoritatea, Cel Minunat! El este Cel în care cred, El este Fiul Lui Dumnezeu!

"Have you ever heard Messiah has come?
It says in His Word to cleanse every one
Atonement He made iniquity bore
That we can find life in Him evermore

The Sacrifice Lamb has been slain
His blood on the alter a stain
To wipe away guilt and pain
To bring hope eternal
Salvation has come to the world
God's only Son to the world
Jesus the one for the world
Yeshua is He

The prophets of old speak much of Messiah
His death is foretold the purpose is clear
Isaiah did say 'twas for an atonement
To give us a way that leads not to death

The Sacrifice Lamb has been slain
His blood on the alter a stain
To wipe away guilt and pain
To bring hope eternal
Salvation has come to the world
God's only Son to the world
Jesus the one for the world
Yeshua is He

So brothers of mine look not to yourselves
For we are but one we all need His help
We've broken the Law but He paid our debt
That we can find life by Yeshua's death

The Sacrifice Lamb has been slain
His Blood on the alter a stain
To wipe away guilt and pain
To bring hope eternal
So final atonement has come
And brought us new hope by God's Son
If you will believe in your heart
Yeshua you'll know" Joel Chernoff

Niciun comentariu: