miercuri, 15 ianuarie 2014

cuvinte prin care vei fi mântuit

Din Faptele Apostolilor, învăţ, că Cuvântul Lui Dumnezeu scris sau rostit are puterea sa lumineze mintea omului şi acesta ajutat de Duhul Domnului să creadă în Isus Christos = Yeshua HaMaschiach. Dar ca să crezi trebuie să auzi Cuvântul vorbit de alţii, să Îl citeşti tu insuţi.

"37 Când au auzit aceste lucruri, ei au rămas străpunşi în inimă şi i-au întrebat pe Petru şi pe ceilalţi apostoli: – Fraţilor, ce să facem?
38 Petru le-a răspuns: 
– Pocăiţi-vă şi fiecare din voi să fie botezat în Numele lui Isus Cristos17 spre iertarea păcatelor voastre; şi veţi primi darul Duhului Sfânt!" Faptele Apostolilor 2:37-38

Faptele Apostolilor 4:4 "4 Însă mulţi dintre cei ce auziseră cuvântarea au crezut, şi numărul bărbaţilor a ajuns la aproape cinci mii."

Faptele Apostolilor 5:32 " 32 Iar noi suntem martori ai acestor lucruri şi, de asemenea, şi Duhul Sfânt pe Care L-a dat Dumnezeu celor ce ascultă de El! "

Faptele Apostolilor 8:34-40 "34 Eunucul l-a întrebat pe Filip: 
– Spune-mi, te rog, despre cine spune profetul aceste lucruri? Despre sine sau despre altcineva?
35 Atunci Filip a luat cuvântul şi, începând de la Scriptura aceasta, i-a vestit Evanghelia despre Isus.
36 În timp ce călătoreau de-a lungul drumului, au ajuns la o apă. Eunucul a zis: 
– Uite apă! Ce mă împiedică să fiu botezat?
37 Filip a zis: 
– Dacă crezi din toată inima ta, poţi! 
El i-a răspuns: 
– Cred că Isus Cristos este Fiul lui Dumnezeu!
38 A poruncit să stea carul, au coborât amândoi în apă, atât Filip, cât şi eunucul, iar Filip l-a botezat.
39 Când au ieşit din apă, Duhul Domnului l-a răpit pe Filip, astfel că eunucul nu l-a mai văzut şi şi-a continuat drumul bucuros. 40 Filip s-a pomenit în Azot şi, călătorind spre Cezareea, a vestit Evanghelia prin toate cetăţile, până când a ajuns acolo."

Faptele Apostolilor 10:22 "22 Ei i-au răspuns: 
– Centurionul Corneliu, om drept, temător de Dumnezeu şi vorbit de bine prin tot neamul iudeilor, a fost înştiinţat printr-un înger sfânt să trimită să te cheme în casa lui şi să audă cuvinte de la tine."

Faptele Apostolilor 10:33 "33 Am trimis deci imediat la tine şi ai făcut bine că ai venit. Acum deci noi toţi suntem prezenţi aici, înaintea lui Dumnezeu, ca să auzim tot ce ţi-a poruncit Domnul! "

Faptele Apostolilor 11:14 " 14 care îţi va spune cuvinte prin care vei fi mântuit tu şi toată casa ta!»"

Faptele Apostolilor 17:29-31 "29 Deci, dacă suntem urmaşii lui Dumnezeu, n-ar trebui să ne gândim că dumnezeirea este asemenea aurului sau argintului sau pietrei, o imagine făcută prin îndemânarea şi gândirea omului.
30 Dumnezeu a trecut cu vederea vremurile de neştiinţă, şi acum le porunceşte tuturor oamenilor, de pretutindeni, să se pocăiască, 31 pentru că a rânduit o zi în care urmează să judece lumea cu dreptate, prin Omul pe Care L-a desemnat pentru aceasta, dovedindu-le tuturor acest lucru prin faptul că L-a înviat dintre cei morţi!“ "

Faptele Apostolilor 20:18-35 "18 Când aceştia au venit la el, le-a spus următoarele: „Ştiţi că, încă din prima zi în care am pus piciorul în Asia, am fost cu voi tot timpul, 19 slujindu-I Domnului cu toată smerenia şi cu lacrimi în mijlocul încercărilor care au venit asupra mea din cauza comploturilor iudeilor.
20 N-am ascuns nimic din ceea ce vă era de folos, predicându-vă şi învăţându-vă în public şi prin case, 21 şi mărturisind atât iudeilor, cât şi grecilor despre pocăinţa faţă de Dumnezeu şi credinţa în Domnul nostru Isus.
22 Şi acum, iată că, împins de Duhul, mă duc în Ierusalim, fără să ştiu ce mi se va întâmpla acolo; 23 doar Duhul Sfânt mă avertizează în fiecare cetate că mă aşteaptă lanţuri şi necazuri.
24 Însă îmi privesc viaţa ca nefiind de nici un preţ pentru mine, ca să-mi pot sfârşi alergarea şi slujba pe care am primit-o de la Domnul Isus, şi anume să depun mărturie despre Evanghelia harului lui Dumnezeu.
25 Şi acum, iată, ştiu că nu-mi veţi mai vedea faţa, voi toţi aceia printre care am umblat predicând Împărăţia.
26 De aceea, vă mărturisesc astăzi că sunt curat de sângele tuturor. 27 Căci nu m-am dat înapoi de la a vă spune tot planul lui Dumnezeu! 28 Luaţi seama deci la voi înşivă şi la toată turma peste care Duhul Sfânt v-a pus supraveghetori ca să păstoriţi Biserica lui Dumnezeu, pe care El a câştigat-o prin sângele propriului Său Fiu!
29 Ştiu că după plecarea mea vor veni între voi lupi feroce, care nu cruţă turma; 30 şi chiar dintre voi se vor ridica bărbaţi care vor spune lucruri pervertite, ca să-i tragă pe ucenici după ei. 31 De aceea, vegheaţi, amintindu-vă că timp de trei ani, zi şi noapte, n-am încetat să vă povăţuiesc pe fiecare cu lacrimi! 

32 Iar acum vă încredinţez lui Dumnezeu şi Cuvântului harului Său, Cuvânt care are putere să vă zidească şi să vă dea moştenirea alături de toţi cei sfinţiţi! 33 N-am dorit nici argintul, nici aurul şi nici haina nimănui. 34 Voi înşivă ştiţi că mâinile acestea au slujit pentru nevoile mele şi ale celor ce erau împreună cu mine. 35 În toate v-am arătat că trebuie să ne trudim să-i ajutăm pe cei slabi, amintindu-vă de cuvintele Domnului Isus, Care, El Însuşi, a zis: «Este mai ferice să dai decât să primeşti!»“ "


Faptele Apostolilor 26:24-29 "24 În timp ce Pavel se apăra astfel, Festus a zis cu glas tare: 
– Ţi-ai ieşit din minţi, Pavel! Învăţătura ta cea multă te face să dai în nebunie!
25 Însă Pavel i-a răspuns: 
– Nu mi-am ieşit din minţi, prea alesule Festus, ci cuvintele pe care le rostesc ţin de adevăr şi de o judecată sănătoasă! 26 Pentru că regele ştie despre aceste lucruri, eu pot să-i vorbesc deschis, întrucât sunt convins că nu i-a scăpat nimic din acestea, deoarece nu s-au întâmplat într-un colţ! 27 Crezi tu în Profeţi, rege Agrippa? Ştiu că tu crezi!
28 Însă Agrippa i-a zis lui Pavel: 
– Curând mai vrei tu să mă convingi să mă fac creştin!
29 Pavel i-a răspuns: 
– Fie curând, fie târziu, mă rog lui Dumnezeu ca nu numai tu, ci toţi cei ce mă ascultă astăzi să devină aşa cum sunt eu, în afară de lanţurile acestea! "


Faptele Apostolilor 28:23-28 "23 Aşadar, ei i-au stabilit lui Pavel o zi. Au venit mulţi în locul unde era găzduit, iar el, de dimineaţă până seara, le-a explicat lucrurile, depunând mărturie cu privire la Împărăţia lui Dumnezeu şi încercând să-i convingă cu privire la Isus, atât din Legea lui Moise, cât şi din Profeţi. 24 Unii erau convinşi de cele spuse de el, dar alţii erau necredincioşi. 

25 Fiindcă ei plecau acasă în neînţelegere unii cu alţii, Pavel le-a mai zis doar cuvintele acestea: „Bine a vorbit Duhul Sfânt, prin profetul Isaia, strămoşilor noştri, 26 când a zis: «Du-te la cei din poporul acesta şi spune-le: Veţi asculta întruna, dar nu veţi înţelege şi veţi privi mereu, dar nu veţi pricepe! 27 Căci inima celor din acest popor s-a împietrit! Urechile lor aud greu şi ochii li s-au închis, ca nu cumva să vadă cu ochii, să audă cu urechile, să înţeleagă cu inima, să se întoarcă la Mine şi să-i vindec!»
28 Să ştiţi deci că mântuirea aceasta a lui Dumnezeu a fost trimisă neamurilor, şi ele o vor asculta!“"

Văd că Duhul Domnului este Cel ce mă ajută să cred ceea ce citesc şi ceea ce aud din Cuvântul Domnului. Mai pot vedea ca Pavel a primit o misiune, a înţeles-o şi s-a dedicat Domnului nepăsându-i de viaţa lui, de confort, faimă, statut, poziţie, carieră. Apoi, atât Petru cât si Pavel, sunt trimişi sau chemaţi să se ducă şi să spună "cuvinte prin care vei fi mântuit tu şi toată casa ta" Faptele Apostolilor 11:14.

Dar cu mine ce e? Am primit o misiune? Dacă nu ştiu, nu cumva ar trebui să aflu care îmi e misiunea? Apoi cuvintele mele ce fel de cuvinte sunt? Cât las Cuvântul să mă lumineze, schimbe, transforme? Cuvintele mele fac ravagii sau aduc viaţă şi mântuire?
Yahwe - The name above all name - Jacqueline Sevilla Calma

Niciun comentariu: