sâmbătă, 18 ianuarie 2014

profetiile si implinirea acestora

Nasterea
Isaia 49:1 "1 «Ascultaţi-Mă, ţinuturi de lângă mare! Luaţi aminte, popoare de departe! DOMNUL M-a chemat înainte să mă nasc; pe când eram încă în pântecele mamei Mele, El Mi-a rostit numele."

Isaia 53:2 "2 El a crescut înaintea Lui ca un lăstar, ca unul ieşit dintr-un pământ uscat; nu avea nici frumuseţe, nici strălucire care să ne atragă, nu era nimic în înfăţişarea Lui care să ne placă. "

Luca 1:31 - 35 "31 Iată că vei rămâne însărcinată şi vei naşte un Fiu, Căruia Îi vei pune numele Isus. 32 El va fi mare şi va fi numit „Fiul Celui Preaînalt“, iar Domnul Dumnezeu Îi va da tronul strămoşului Său, David. 33 Va împărăţi peste casa lui Iacov în veci şi Împărăţia Lui nu va avea sfârşit! 34 Maria l-a întrebat pe înger: – Cum se va întâmpla lucrul acesta de vreme ce eu nu ştiu de bărbat?  35 Îngerul i-a răspuns: – Duhul Sfânt Se va coborî peste tine şi puterea Celui Preaînalt te va umbri! De aceea Sfântul Care se va naşte va fi numit „Fiul lui Dumnezeu“. "

Ungerea
Isaia 42:1 "1 Iată-L pe Robul Meu, pe Care Îl sprijin, Alesul Meu, în Care-Mi găsesc plăcerea! Voi pune Duhul Meu peste El, iar El va vesti neamurilor dreptatea."

Isaia 48:16 "16 Apropiaţi-vă de Mine şi ascultaţi aceasta! De la început nu v-am spus taine; când s-au petrecut aceste lucruri, Eu eram acolo. Acum, Stăpânul Domn m-a trimis împreună cu Duhul Său.» "

Isaia 59:21 "21 Cât despre Mine, acesta este legământul Meu cu ei, zice DOMNUL: Duhul Meu, Care este peste tine şi cuvintele Mele, pe care le-am pus în gura ta, nu se vor mai îndepărta din gura ta, din gura copiilor tăi sau din gura urmaşilor copiilor tăi, zice DOMNUL, de acum şi pentru totdeauna.»"

Isaia 61:1 "1 „Duhul Stăpânului Domn este peste Mine, căci DOMNUL M-a uns ca să aduc celor sărmani vestea bună. El M-a trimis să-i vindec pe cei cu inima zdrobită, să vestesc celor captivi eliberarea şi celor legaţi1– izbăvirea, "

Matei 3:16 "16 Imediat după ce a fost botezat, Isus a ieşit din apă. Şi iată că cerurile (Îi)5 erau deschise şi L-a văzut pe Duhul lui Dumnezeu coborând ca un porumbel şi venind peste El. "

Luca 4:18 "18 „Duhul Domnului este peste Mine, căci El M-a uns ca să aduc celor sărmani vestea bună8. El M-a trimis să vestesc celor captivi eliberarea şi orbilor – căpătarea vederii, să-i eliberez pe cei asupriţi "

Misiunea
Isaia 49:8-13 "8 „Aşa vorbeşte DOMNUL: «La vremea îndurării Îţi voi răspunde şi în ziua mântuirii Te voi ajuta; Te voi păzi şi Te voi face un legământ pentru popor, pentru a reface ţara şi a împărţi moştenirile pustiite, 9 pentru a le zice captivilor: ‘Ieşiţi!’, iar celor din întuneric: ‘Arătaţi-vă!’ Ei se vor hrăni pe lângă drumuri şi vor găsi păşune pe toate dealurile pleşuve.
10 Nu le va fi foame, nici nu le va fi sete, arşiţa nu-i va lovi, nici soarele, căci Cel Ce se îndură de ei îi va conduce şi îi va călăuzi pe lângă izvoare de apă.
11 Îmi voi preface toţi munţii în cărări şi drumuri largi Îmi vor fi construite.
12 Iată-i venind de departe – unii dinspre nord, unii dinspre apus, iar alţii dinspre ţinutul Syene.» 13 Strigaţi de bucurie, ceruri! Bucură-te, pământ! Chiuiţi de bucurie, munţilor! Căci DOMNUL Şi-a mângâiat poporul şi va avea îndurare faţă de ai Săi care suferă! "

Faptele Apostolilor 10:36-43 "36 El a trimis fiilor lui Israel Cuvântul, vestind Evanghelia păcii prin Isus Cristos, Care este Domnul tuturor. 37 Voi ştiţi ce s-a întâmplat prin toată Iudeea, începând din Galileea, după botezul predicat de Ioan: 38 cum Dumnezeu L-a uns cu Duhul Sfânt şi cu putere pe Isus din Nazaret, Care mergea pretutindeni, făcând bine şi vindecându-i pe toţi cei ce erau asupriţi de diavolul, căci Dumnezeu era cu El.
39 Noi suntem martori ai tuturor lucrurilor pe care le-a făcut El în ţara iudeilor şi în Ierusalim; El este Cel pe Care ei L-au omorât, atârnându-L pe lemn. 40 Pe El, Dumnezeu L-a înviat a treia zi şi a îngăduit să Se facă văzut, 41 nu întregului popor, ci nouă, martorilor aleşi mai dinainte de Dumnezeu, nouă, care am mâncat şi am băut împreună cu El după ce a înviat dintre cei morţi. 42 El ne-a poruncit să predicăm poporului şi să depunem mărturie că El este Cel desemnat de Dumnezeu ca Judecător al celor vii şi al celor morţi. 43 Toţi profeţii depun mărturie despre El, şi anume că oricine crede în El primeşte, prin Numele Lui, iertarea de păcate. "

Respingerea
Isaia 49: 4-7 "4 Dar Eu am zis: ‘Am trudit degeaba, Mi-am irosit puterea pentru nimic şi fără nici un folos; totuşi cauza Mea este în grija domnului, iar răsplata Mea este la Dumnezeul Meu.’
5 Şi acum DOMNUL zice – El, Care M-a întocmit din pântece pentru a fi Robul Său şi pentru a-l aduce pe Iacov înapoi la El, ca astfel Israel să se adune la El, căci sunt onorat înaintea DOMNULUI şi Dumnezeul Meu a devenit tăria Mea –
6 El zice: ‘Este prea puţin pentru Tine să fii Robul Meu şi să ridici doar seminţiile lui Iacov, să aduci înapoi doar pe supravieţuitorii lui Israel. De aceea Te-am pus să fii o lumină pentru neamuri, ca să duci mântuirea Mea până la marginile pământului!’»
7 Aşa vorbeşte DOMNUL, Răscumpărătorul lui Israel şi Sfântul său, către Cel dispreţuit şi urât de popor, către Robul conducătorilor: «Regii vor vedea şi se vor ridica, iar prinţii se vor pleca, din pricina Domnului, Care este credincios, a Sfântului lui Israel, Care Te-a ales.»“"

Isaia 53:1-3 "1 Cine a crezut mesajul nostru? Cui i-a fost descoperit braţul DOMNULUI?
2 El a crescut înaintea Lui ca un lăstar, ca unul ieşit dintr-un pământ uscat; nu avea nici frumuseţe, nici strălucire care să ne atragă, nu era nimic în înfăţişarea Lui care să ne placă. 3 Dispreţuit şi părăsit de oameni, Om al durerii şi obişnuit cu suferinţa, era atât de dispreţuit, încât oamenii îşi întorceau faţa de la El, iar noi nu L-am luat în seamă."

Faptele Apostolilor 3:13-18 "13 Dumnezeul lui Avraam, (Dumnezeul lui) Isaac şi (Dumnezeul lui)3 Iacov, Dumnezeul strămoşilor noştri, L-a proslăvit pe Robul Său Isus, pe Care voi L-aţi dat pe mâna lui Pilat şi v-aţi lepădat de El în prezenţa acestuia, măcar că el hotărâse să-L elibereze. 14 Voi v-aţi lepădat de Cel Sfânt şi Drept şi aţi cerut să vi se elibereze un ucigaş. 15 L-aţi ucis pe Autorul vieţii, pe Care Dumnezeu L-a înviat dintre cei morţi şi ai Cărui martori suntem noi. 16 Pe baza credinţei în Numele Lui, a întărit Numele Lui pe omul acesta pe care-l vedeţi şi pe care-l cunoaşteţi; şi credinţa care este prin Isus i-a dat această vindecare deplină înaintea voastră, a tuturor! 17 Şi acum, fraţilor, ştiu că din neştiinţă aţi făcut aşa, ca şi conducătorii voştri.
18 Dar Dumnezeu a împlinit astfel ceea ce prevestise prin gura tuturor profeţilor, şi anume că Cristosul Său urma să sufere. "

Ascultarea
Isaia 40:4-7 "4 Orice vale va fi înălţată şi orice munte şi deal va fi aplecat; orice râpă va deveni netedă şi orice povârniş se va preface în câmpie. 5 Atunci se va arăta slava DOMNULUI, şi oamenii o vor vedea cu toţii împreună, căci gura DOMNULUI a vorbit.»
6 Un glas zice: «Strigă!» «Ce să strig?», am întrebat eu. «Orice făptură este ca iarba şi toată gloria ei este ca floarea de pe câmp!7 Iarba se usucă, iar floarea cade când suflarea DOMNULUI vine peste ea!» Într-adevăr, ca iarba este poporul! "

Filipeni 2:5-11 "5 Să aveţi în voi gândul acesta, care era şi în Cristos Isus: 6 El, măcar că avea natura1 lui Dumnezeu, n-a considerat că a fi una cu Dumnezeu este un lucru de apucat, 7 ci S-a dezbrăcat de Sine, luând natura unui rob şi devenind asemenea oamenilor. La înfăţişare a fost găsit ca un om; 8 S-a smerit şi a devenit ascultător până la moarte şi încă moarte pe cruce.
9 De aceea şi Dumnezeu L-a înălţat nespus de mult şi I-a dăruit Numele care este mai presus de orice nume,
10 pentru ca în Numele lui Isus să se plece orice genunchi din cer, de pe pământ şi de sub pământ, 11 şi orice limbă să mărturisească, spre slava lui Dumnezeu Tatăl, că Isus Cristos este Domnul."

Noul legamant
Isaia 42:6 "6 «Eu, DOMNUL, Te-am chemat prin dreptate. Te voi ţine bine de mână; Te voi păzi şi Te voi face un legământ pentru popor şi o lumină pentru neamuri,"

Isaia 49:8 "8 „Aşa vorbeşte DOMNUL: «La vremea îndurării Îţi voi răspunde şi în ziua mântuirii Te voi ajuta; Te voi păzi şi Te voi face un legământ pentru popor, pentru a reface ţara şi a împărţi moştenirile pustiite, "

Isaia 55:3 "3 Luaţi aminte şi veniţi la Mine! Ascultaţi şi sufletul vostru va trăi! Voi încheia cu voi un legământ veşnic şi astfel îndurările faţă de David vor fi întărite. "

Matei 26:26-29 "26 În timp ce mâncau, Isus a luat o pâine şi, după ce a binecuvântat-o, a frânt-o şi le-a dat-o ucenicilor, zicând: „Luaţi, mâncaţi! Acesta este trupul Meu.“
27 Apoi a luat un pahar şi, după ce a adus mulţumiri, l-a dat ucenicilor şi a zis: „Beţi toţi din el, 28 căci acesta este sângele Meu, sângele legământului, care este vărsat pentru mulţi spre iertarea păcatelor.
29 Vă spun că de acum încolo nu voi mai bea din acest rod al viţei până în ziua aceea, când îl voi bea cu voi nou în Împărăţia Tatălui Meu.“ 30 După ce au cântat psalmii, s-au dus spre Muntele Măslinilor."

Moartea 
Isaia 53:4-12 "4 Într-adevăr, El a luat asupra Lui neputinţele noastre şi a purtat bolile noastre. Noi însă L-am considerat lovit, zdrobit de Dumnezeu şi nenorocit. 5 Dar El era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fărădelegile noastre; pedeapsa care ne dă pacea era peste El şi prin rănile Lui suntem vindecaţi.
6 Noi rătăceam cu toţii ca nişte oi, fiecare urmându-şi propriul drum, dar DOMNUL a pus asupra Lui nelegiuirea noastră, a tuturor.
7 Când a fost asuprit şi chinuit, El nu Şi-a deschis gura. Ca un miel care este dus la tăiere şi ca o oaie care tace înaintea celui ce o tunde, tot aşa nici El nu Şi-a deschis gura. 8 A fost luat cu forţa şi condamnat. Cine din generaţia Sa s-ar fi gândit că1 El a fost nimicit de pe tărâmul celor vii şi lovit pentru nelegiuirile poporului Meu?
9 I-au pus mormântul lângă al celor răi şi L-au aşezat în mormântul celui bogat, deşi El nu a săvârşit nici un act de violenţă şi în gura Lui nu s-a găsit nici o înşelăciune.
10 DOMNUL însă a vrut să-L zdrobească prin suferinţă. Dar după ce Îşi va da viaţa ca jertfă pentru păcat, Îşi va vedea urmaşii şi va trăi multe zile, iar voia DOMNULUI va propăşi prin El.
11 «La sfârşitul suferinţelor Lui va vedea lumina şi va fi mulţumit; prin cunoaşterea Sa Robul Meu cel drept va îndreptăţi pe mulţi şi le va purta nelegiuirile.
12 De aceea Îi voi da o parte la un loc cu cei mari şi va împărţi prada cu cel puternic, căci S-a dat pe Sine Însuşi la moarte şi a fost numărat alături de cei nelegiuiţi. Totuşi El a purtat păcatul celor mulţi şi a mijlocit pentru cei păcătoşi.»"

1 Petru 2:22-25 "22 „El nu a săvârşit nici un păcat, şi în gura Lui nu s-a găsit nici o înşelăciune.“23 Când a fost insultat, n-a insultat înapoi, când a suferit, n-a ameninţat, ci S-a încredinţat Celui Ce judecă drept.
24 El a purtat păcatele noastre în trupul Lui, pe lemn, pentru ca, murind faţă de păcate, să trăim pentru dreptate; prin rănile Lui aţi fost vindecaţi. 25 Căci eraţi ca nişte oi rătăcite, dar acum v-aţi întors la Păstorul şi Supraveghetorul sufletelor voastre."

Rastignirea
Isaia 53:10-12 "10 DOMNUL însă a vrut să-L zdrobească prin suferinţă. Dar după ce Îşi va da viaţa ca jertfă pentru păcat, Îşi va vedea urmaşii şi va trăi multe zile, iar voia DOMNULUI va propăşi prin El. 11 «La sfârşitul suferinţelor Lui va vedea lumina şi va fi mulţumit; prin cunoaşterea Sa Robul Meu cel drept va îndreptăţi pe mulţi şi le va purta nelegiuirile.
12 De aceea Îi voi da o parte la un loc cu cei mari şi va împărţi prada cu cel puternic, căci S-a dat pe Sine Însuşi la moarte şi a fost numărat alături de cei nelegiuiţi. Totuşi El a purtat păcatul celor mulţi şi a mijlocit pentru cei păcătoşi.»"

Faptele Apostolilor 2:24-36 "24 Dumnezeu însă L-a înviat, dezlegându-L de durerile morţii, pentru că nu era posibil să fie ţinut de ea. 25 Căci David zice despre El: „Îl văd pe Domnul neîncetat înaintea mea, căci El este la dreapta mea ca să nu mă clatin!
26 De aceea, mi se bucură inima şi mi se înveseleşte limba! Mai mult, trupul meu va locui în nădejde, 27 căci nu-mi vei lăsa sufletul în Locuinţa Morţilor şi nu vei îngădui ca Sfântul Tău să vadă putrezirea. 28 Mi-ai făcut cunoscute cărările vieţii … mă vei umple de bucurie cu prezenţa Ta!“
29 Bărbaţi, fraţilor, cât despre patriarhul David, daţi-mi voie să vă spun deschis că el a murit şi a fost îngropat, iar mormântul lui a rămas în mijlocul nostru până în ziua aceasta. 30 Aşadar, el era profet şi ştia că Dumnezeu îi promisese prin jurământ că va pune pe tronul lui pe unul din urmaşii lui. 31 Ştiind deci mai dinainte, el vorbea despre învierea lui Cristos, atunci când spunea că nu va fi lăsat în Locuinţa Morţilor şi că trupul Lui nu va vedea putrezirea. 32 Dumnezeu L-a înviat pe acest Isus, şi noi toţi suntem martorii acestui fapt.
33 Aşadar, fiind înălţat la dreapta lui Dumnezeu şi primind de la Tatăl promisiunea Duhului Sfânt, El a turnat ceea ce vedeţi şi auziţi.
34 Căci David nu s-a suit în ceruri, ci el însuşi zice: „Domnul I-a zis Domnului meu: «Şezi la dreapta Mea, 35 până voi face din duşmanii Tăi aşternut al picioarelor Tale!»“
36 Să ştie bine deci toată casa lui Israel, că Dumnezeu L-a făcut Domn şi Cristos pe acest Isus pe Care L-aţi răstignit voi! "

Salvarea oferita
Isaia 49:8 "8 „Aşa vorbeşte DOMNUL: «La vremea îndurării Îţi voi răspunde şi în ziua mântuirii Te voi ajuta; Te voi păzi şi Te voi face un legământ pentru popor, pentru a reface ţara şi a împărţi moştenirile pustiite,"

Isaia 61:2 "2 să vestesc anul de îndurare2 al Domnului şi ziua răzbunării Dumnezeului nostru, să mângâi pe toţi cei ce jelesc, "

Luca 24:46-49 "46 şi le-a zis: „Aşa este scris, şi anume Cristosul trebuia să sufere şi să învie dintre cei morţi a treia zi, 47 iar pocăinţa spre iertarea păcatelor să fie vestită în Numele Lui la toate neamurile, începând din Ierusalim. 48 Voi sunteţi martori ai acestor lucruri. 49 Iată, trimit peste voi promisiunea Tatălui Meu; voi însă rămâneţi în cetate până când veţi fi îmbrăcaţi cu putere de sus!“"

Misiunea printre neamuri
Isaia 42:1 "1 Iată-L pe Robul Meu, pe Care Îl sprijin, Alesul Meu, în Care-Mi găsesc plăcerea! Voi pune Duhul Meu peste El, iar El va vesti neamurilor dreptatea."

Isaia 42:6 "6 «Eu, DOMNUL, Te-am chemat prin dreptate. Te voi ţine bine de mână; Te voi păzi şi Te voi face un legământ pentru popor şi o lumină pentru neamuri, "

Isaia 49:6 "6 El zice: ‘Este prea puţin pentru Tine să fii Robul Meu şi să ridici doar seminţiile lui Iacov, să aduci înapoi doar pe supravieţuitorii lui Israel. De aceea Te-am pus să fii o lumină pentru neamuri, ca să duci mântuirea Mea până la marginile pământului!’»"

Isaia 49:12 "12 Iată-i venind de departe – unii dinspre nord, unii dinspre apus, iar alţii dinspre ţinutul Syene."

Isaia 60:3 "3 Neamurile vor veni la lumina ta şi împăraţii vor lua parte la strălucirea zorilor tale."

Isaia 60:9 "9 Ţinuturile de lângă mare Mă aşteaptă, iar corăbiile de Tarşiş2 sunt cele dintâi care îţi aduc fiii de departe, împreună cu argintul şi aurul lor, pentru Numele DOMNULUI, Dumnezeul tău, şi pentru Sfântul lui Israel, căci El te-a împodobit cu glorie."

Matei 28:18-20 "18 Isus S-a apropiat de ei şi le-a vorbit astfel: „Toată autoritatea Mi-a fost dată în cer şi pe pământ. 19 Prin urmare, duceţi-vă şi faceţi ucenici din toate neamurile, botezându-i în Numele Tatălui, al Fiului şi al Duhului Sfânt 20 şi învăţându-i să păzească tot ce v-am poruncit! Şi iată că Eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârşitul veacului!“"

Glorificarea si mijlocirea
Isaia 49:3 "3 Mi-a zis: ‘Tu eşti Robul Meu Israel, cel în care Îmi voi arăta splendoarea!’ "

Isaia 53:12 "12 De aceea Îi voi da o parte la un loc cu cei mari şi va împărţi prada cu cel puternic, căci S-a dat pe Sine Însuşi la moarte şi a fost numărat alături de cei nelegiuiţi. Totuşi El a purtat păcatul celor mulţi şi a mijlocit pentru cei păcătoşi.»"

Faptele Apostolilor 2:33-36 "33 Aşadar, fiind înălţat la dreapta lui Dumnezeu şi primind de la Tatăl promisiunea Duhului Sfânt, El a turnat ceea ce vedeţi şi auziţi. 34 Căci David nu s-a suit în ceruri, ci el însuşi zice: „Domnul I-a zis Domnului meu14: «Şezi la dreapta Mea, 35 până voi face din duşmanii Tăi aşternut al picioarelor Tale!»“ 36 Să ştie bine deci toată casa lui Israel, că Dumnezeu L-a făcut Domn şi Cristos pe acest Isus pe Care L-aţi răstignit voi!"

Filipeni 2:5-11 "5 Să aveţi în voi gândul acesta, care era şi în Cristos Isus: 6 El, măcar că avea natura lui Dumnezeu, n-a considerat că a fi una cu Dumnezeu este un lucru de apucat, 7 ci S-a dezbrăcat de Sine, luând natura unui rob şi devenind asemenea oamenilor. La înfăţişare a fost găsit ca un om; 8 S-a smerit şi a devenit ascultător până la moarte şi încă moarte pe cruce.
9 De aceea şi Dumnezeu L-a înălţat nespus de mult şi I-a dăruit Numele care este mai presus de orice nume, 10 pentru ca în Numele lui Isus să se plece orice genunchi din cer, de pe pământ şi de sub pământ, 11 şi orice limbă să mărturisească, spre slava lui Dumnezeu Tatăl, că Isus Cristos este Domnul."

Evrei 7:24 "24 Dar El, fiindcă rămâne în veci, are o preoţie permanentă."

Isus a venit sa slujeasca
Matei 20:28 "28 tot aşa cum şi Fiul Omului a venit nu ca să fie slujit, ci ca să slujească şi să-Şi dea viaţa ca răscumpărare pentru mulţi.“"

Ioan 12:13-20 "12 În ziua următoare, marea mulţime care venise la sărbătoare, auzind că Isus vine la Ierusalim, 13 a luat ramuri de palmieri şi I-a ieşit în întâmpinare. Ei strigau: „Osana!Binecuvântat este Cel Ce vine în Numele Domnului, Împăratul lui Israel!“
14 Isus a găsit un măgăruş şi a încălecat pe el, aşa cum este scris:
15 „Nu te teme, fiică a Sionului! Iată că Împăratul tău vine, călare pe mânzul unei măgăriţe!“
16 Ucenicii Lui n-au înţeles aceste lucruri la început, dar când Isus a fost proslăvit şi-au adus aminte că aceste lucruri erau scrise despre El şi că ei le-au împlinit cu privire la El.
17 Mulţimea care fusese cu El când îl chemase pe Lazăr din mormânt şi-l înviase dintre cei morţi depunea mărturie în continuare.
18 Mulţimile L-au întâmpinat, pentru că auziseră că făcuse acest semn.
19 Fariseii au zis deci între ei: „Vedeţi că nu câştigaţi nimic! Iată că lumea se duce după El!“ Isus vorbeşte despre moartea Sa. 20 Erau şi nişte greci printre cei care se duseseră la sărbătoare ca să se închine. "

Niciun comentariu: