duminică, 27 ianuarie 2013

Care dintre zei este ca Tine?

"1 Lăudaţi-L pe Domnul, toate neamurile!
Daţi-I laudă, toate popoarele!
2 Căci măreaţă Îi este îndurarea faţă de noi şi credincioşia Domnului este veşnică. 
Lăudaţi-L pe Domnul!" Psalmul 17

"„O, Doamne al Oştirilor, Dumnezeul lui Israel, 
Tu, Care tronezi deasupra heruvimilor! 
Tu eşti singurul Dumnezeu al tuturor regatelor pământului! 
Tu ai făcut cerurile şi pământul! " Isaia 37:16

"„Voi cânta Domnului căci Şi-a arătat slava, ...
2 Domnul este tăria mea şi cântarea mea, El a devenit mântuirea mea; Acesta este Dumnezeul meu şi Îl voi lăuda, este Dumnezeul tatălui meu şi Îl voi înălţa.
3 Domnul este un războinic; Numele Lui este Domnul.
6 Dreapta Ta, Doamne, este măreaţă în putere, dreapta Ta, Doamne, i-a zdrobit pe duşmani.
11 Care dintre zei este ca Tine, Doamne? 
Cine este ca Tine, glorios în sfinţenie, temut în splendoare şi înfăptuitor de minuni?
18 Domnul va domni în veci de veci!“" Exod 15:1-17

"„Domnul este stânca mea, fortăreaţa mea şi izbăvitorul meu!
3 Dumnezeu este stânca mea în Care mă adăpostesc, scutul meu, cornul mântuirii mele, întăritura mea, scăparea mea şi mântuitorul meu! Tu mă scapi de asuprire!
4 Eu Îl chem în ajutor pe Domnul, Care este vrednic de laudă, şi sunt izbăvit de duşmanii mei.
... în necazul meu L-am chemat pe Domnul, L-am chemat pe Dumnezeul meu. El mi-a ascultat glasul din Templul Său şi strigătul meu a ajuns până la urechile Sale. 

8 Atunci s-a zguduit şi s-a cutremurat pământul, temeliile cerurilor s-au zgâlţâit, s-au clătinat, pentru că El se mâniase. 9 Fum se ridica din nările Lui şi foc mistuitor din gura Lui, cărbuni aprinşi ieşeau din ea.
10 A aplecat cerurile şi a coborât; nori negri erau sub picioarele Lui. 11 Călărea pe un heruvim, zbura; plutea4 pe aripile vântului. 12 Întunericul Şi-l aşternuse drept acoperământ, iar împrejurul Lui erau grămezi de ape şi nori deşi. 13 Din strălucirea care se oglindea înaintea Sa ieşeau cărbuni aprinşi. 

14 Domnul a tunat din ceruri, Cel Preaînalt Şi-a făcut auzit glasul. 15 A aruncat săgeţi, risipindu-i pe duşmani, a trimis fulgerul şi i-a pus pe fugă. 16 La mustrarea Domnului, la suflarea nărilor Lui, s-au văzut albiile apelor şi s-au descoperit temeliile lumii. 17 El S-a întins din înălţime şi m-a apucat, m-a scos din apele cele mari, 18 m-a izbăvit de duşmanul meu cel puternic şi de vrăjmaşii mei, căci erau mai tari decât mine. 19 Ei m-au înfruntat în ziua necazului meu, dar Domnul mi-a fost sprijin. 

20 El m-a scos la loc larg, m-a izbăvit pentru că El îşi găseşte plăcerea în mine. ...
26 Cu cel credincios, Tu Te arăţi credincios, cu cel drept, Tu Te arăţi drept; 27 cu cel curat, Tu Te arăţi curat, dar cu cel înşelător, Tu Te arăţi împotrivitor. 

28 Tu mântuieşti poporul smerit, dar cu privirea Ta îl smereşti pe cel trufaş.
29 Tu eşti candela mea, Doamne! Domnul îmi luminează întunericul. ...

31 Cât despre Dumnezeu, Calea Lui este desăvârşită, Cuvântul Domnului este încercat; El este un scut pentru toţi cei ce se încred în El.
32 Cine este Dumnezeu în afară de Domnul? Cine este Stâncă în afară de Dumnezeul nostru?
33 Dumnezeu este cetăţuia mea cea tare şi El mi-a făcut desăvârşită calea.
34 El mi-a întărit picioarele ca ale ciutelor şi m-a aşezat pe înălţimi.
35 Îmi deprinde mâinile pentru luptă, astfel încât braţele mele întind arcul de aramă.
36 Tu îmi dai scutul mântuirii Tale şi ajutorul Tău mă face mare.
37 Tu-mi lărgeşti calea sub paşii mei, ca să nu-mi alunece picioarele. ...

47 Domnul este viu! Binecuvântată să fie Stânca mea! Mărit să fie Dumnezeu, Stânca mântuirii mele!
48 Dumnezeu este Cel Ce mă răzbună, Cel Care îmi supune popoare,
49 Cel Ce mă izbăveşte de vrăjmaşii mei. Tu mă ridici deasupra duşmanilor mei; Tu mă scapi de omul asupritor.
50 De aceea Te voi lăuda printre neamuri, Doamne, şi voi cânta laudă Numelui Tău!
51 El dă mari izbăviri regelui Său şi dă îndurare unsului Său, lui David şi seminţei lui în veac.“" 2 Samuel 22

Niciun comentariu: