marți, 5 noiembrie 2013

profetiile despre El s-au implinit

Isaia Il descrie clar pe Mesia, Mantuitorul lui Israel si al tuturor celor ce vor decide sa creada in El.

In capitolul 49, Isaia Ii face o prezentare amanuntita Rascumparatorului lui Israel. El este Mesia si stiu ca profetiile s-au implinit in Isus Christos (in evreieste Yeshua HaMaschiach).
"1 «Ascultaţi-Mă, ţinuturi de lângă mare! Luaţi aminte, popoare de departe! DOMNUL M-a chemat înainte să mă nasc; pe când eram încă în pântecele mamei Mele, El Mi-a rostit numele.
2 Mi-a făcut gura ca o sabie ascuţită şi M-a ascuns la umbra mâinii Sale; M-a făcut o săgeată ascuţită şi M-a ascuns în tolba Lui.
3 Mi-a zis: ‘Tu eşti Robul Meu Israel, cel în care Îmi voi arăta splendoarea!’ " Isaia 49:1-3

Chemat inainte sa se nasca.
"14 De aceea Însuşi Stăpânul vă va da un semn. Iată, fecioara va rămâne însărcinată, va naşte un Fiu şi îi va pune numele Emanuel" Isaia 7:14
"6 Căci un Copil ni s-a născut, un Fiu ni s-a dat, iar autoritatea va sta pe umerii Săi! Va fi numit: «Sfetnic minunat3, Dumnezeu puternic, Tată veşnic, Prinţ al păcii.»" Isaia 9:6
"2 „Dar tu, Betleeme Efrata, deşi eşti neînsemnat printre miile lui Iuda, totuşi din tine Îmi va ieşi Cel Ce va fi Conducător în Israel, Cel a Cărui origine este din vechime, chiar din zilele veşniciei." Mica 5:2

Numele Ii va fi stiut inca de pe vremea cand este in pantecele mamei Sale.
"30 Îngerul i-a zis: – Nu te teme, Maria, pentru că ai găsit har din partea lui Dumnezeu! 31 Iată că vei rămâne însărcinată şi vei naşte un Fiu, Căruia Îi vei pune numele Isus. 32 El va fi mare şi va fi numit „Fiul Celui Preaînalt“, iar Domnul Dumnezeu Îi va da tronul strămoşului Său, David. 33 Va împărăţi peste casa lui Iacov în veci şi Împărăţia Lui nu va avea sfârşit!
34 Maria l-a întrebat pe înger: – Cum se va întâmpla lucrul acesta de vreme ce eu nu ştiu de bărbat?
35 Îngerul i-a răspuns: – Duhul Sfânt Se va coborî peste tine şi puterea Celui Preaînalt te va umbri! De aceea Sfântul Care se va naşte va fi numit „Fiul lui Dumnezeu“. " Luca 1:30-35

Cuvintele rostite de gura Lui vor fi o "sabie ascutita"
"16 În mâna dreaptă avea şapte stele, şi din gură Îi ieşea o sabie ascuţită, cu două tăişuri. Faţa Lui era ca soarele atunci când străluceşte în toată puterea lui. " Apocalipsa 1:16
"12 Îngerului bisericii din Pergam scrie-i: «Acestea sunt cuvintele Celui Ce are sabia ascuţită cu două tăişuri:" Apocalipsa 2:12
"16 Pocăieşte-te, deci! Dacă nu, în curând voi veni la tine şi mă voi război cu ei cu sabia gurii Mele!" Apocalipsa 2:16
"15 Din gura Lui iese o sabie ascuţită cu care să lovească neamurile. „El le va conduce cu un sceptru de fier.“" Apocalipsa 19:15
"12 Într-adevăr, Cuvântul lui Dumnezeu este viu şi activ, mai ascuţit decât orice sabie cu două tăişuri, străpungând până desparte sufletul şi duhul, încheieturile şi măduva, şi poate judeca gândurile şi intenţiile inimii." Evrei 4:12

El este ascuns in umbra mainii Lui Dumnezeu.
"2 Gândiţi-vă la lucrurile de sus, nu la cele de pe pământ, 3 pentru că voi aţi murit, iar viaţa voastră este ascunsă cu Cristos în Dumnezeu." Coloseni 3:2-3

El este numit "Israel" (Printul Lui Dumnezeu)
"24 O perioadă de şaptezeci de ori câte şapte ani a fost hotărâtă pentru poporul tău şi pentru cetatea ta sfântă, pentru a se sfârşi nelegiuirea, pentru a se opri păcatele, pentru a fi ispăşită vina, pentru a fi adusă dreptatea veşnică, pentru a fi pecetluită viziunea şi profeţia şi pentru a unge pe Cel Preasfânt.
25 Să ştii şi să înţelegi aceasta: de la darea poruncii de restaurare şi rezidire a Ierusalimului până la Unsul, Conducătorul, va fi o perioadă de şapte ori câte şapte ani şi apoi încă o perioadă de şaizeci şi două de ori câte şapte ani. Piaţa şi şanţul îi vor fi refăcute, însă în vremuri de strâmtorare.
26 După perioada de şaizeci şi două de ori câte şapte ani, Unsul va fi nimicit şi nu va avea nimic. Oştirea unui conducător care va veni va distruge cetatea şi Sfântul Lăcaş. Sfârşitul va fi ca printr-un potop, iar războiul va ţine până la sfârşit. Pustiirile sunt hotărâte.
27 El va încheia un legământ ferm cu mulţi pentru o perioadă de şapte ani, dar la jumătatea celor şapte ani va pune capăt jertfei şi darului de mâncare. Şi pe streaşinaTemplului va aşeza urâciunea pustiirii, până va fi revărsat asupra celui pustiit prăpădul hotărât.“" Daniel 9:24-27

Dumnezeu va fi glorificat prin El
"27 Acum, sufletul Meu este tulburat. Şi ce-ar trebui să spun? «Tată, salvează-Mă din ceasul acesta!»? Dar tocmai de aceea am venit până în ceasul acesta! 28 Tată, proslăveşte-Ţi Numele!“ Atunci a venit din cer un glas care a zis: „L-am proslăvit şi-l voi proslăvi din nou!“
29 Mulţimea care stătea acolo şi care a auzit glasul, a zis că a fost un tunet. Alţii ziceau: „I-a vorbit un înger!“
30 Isus a zis:
 – Nu pentru Mine s-a auzit glasul acesta, ci pentru voi! 31 Acum are loc judecata acestei lumi; acum va fi aruncat afară conducătorul acestei lumi. 32 Şi când voi fi înălţat de pe pământ, îi voi atrage la Mine pe toţi.
33 Spunea lucrul acesta pentru a arăta cu ce fel de moarte urma să moară.
34 Mulţimea I-a răspuns:
– Noi am auzit din Lege că Cristosul rămâne în veac; cum de spui Tu că Fiul Omului trebuie să fie înălţat?! Cine este Acest Fiu al Omului?
35 Isus le-a zis: 
– Lumina mai este încă puţină vreme în mijlocul vostru. Umblaţi cât timp aveţi Lumina, pentru ca nu cumva să vă cuprindă întunericul! Cel ce umblă în întuneric nu ştie unde se duce. 36 Cât timp aveţi Lumina, credeţi în Lumină, ca să deveniţi fii ai Luminii! După ce a spus aceste lucruri, Isus a plecat şi S-a ascuns de ei." Ioan 12:27-36

"1 După ce a spus aceste lucruri, Isus Şi-a ridicat ochii spre cer şi a zis: „Tată, a venit ceasul! Proslăveşte-Ţi Fiul, pentru ca şi Fiul să Te proslăvească pe Tine, 2 de vreme ce I-ai dat autoritate peste orice făptură, ca să le dea viaţă veşnică tuturor celor pe care I i-ai dat Tu.
3 Şi viaţa veşnică este aceasta: să Te cunoască pe Tine, singurul Dumnezeu adevărat, şi pe Isus Cristos1, pe Care L-ai trimis Tu.
4 Eu Te-am proslăvit pe pământ, terminând lucrarea pe care Mi-ai dat-o s-o fac.
5 Acum, proslăveşte-Mă Tu, Tată, în prezenţa Ta, cu slava pe care o aveam în prezenţa Ta înainte de a fi lumea!" Ioan 17:1-5

El va aduce inapoi pe Iacov la Dumnezeu.
"33 Va împărăţi peste casa lui Iacov în veci şi Împărăţia Lui nu va avea sfârşit! " Luca 1:33

El va fi onorat in ochii Domnului
"21 După ce a fost botezat întregul popor, a fost botezat şi Isus. Şi, în timp ce se ruga, cerul a fost deschis
22 şi Duhul Sfânt S-a coborât peste El în formă trupească, ca un porumbel. Şi din cer s-a auzit un glas care zicea: „Tu eşti Fiul Meu preaiubit; în Tine Îmi găsesc plăcerea!“" Luca 3:21-22

"5 În timp ce vorbea el, iată că un nor strălucitor i-a acoperit, iar un glas din nor a zis: „Acesta este Fiul Meu preaiubit în Care-Mi găsesc plăcerea! De El să ascultaţi!“
6 Când au auzit glasul, ucenicii au căzut cu faţa la pământ şi s-au înspăimântat foarte tare.7 Isus a venit la ei, i-a atins şi le-a zis: 
– Ridicaţi-vă şi nu vă temeţi!
8 Când şi-au ridicat privirea, n-au mai văzut pe nimeni, decât pe Isus singur. " Matei 17:5-8

"22 Bărbaţi israeliţi, ascultaţi cuvintele acestea: pe Isus din Nazaret, bărbat adeverit de Dumnezeu înaintea voastră prin faptele puternice, minunile şi semnele pe care Dumnezeu le-a făcut prin El în mijlocul vostru, după cum voi înşivă ştiţi, 23 pe Omul Acesta, dat pe mâna voastră după planul hotărât şi după preştiinţa lui Dumnezeu, voi L-aţi răstignit şi L-aţi omorât prin mâna celor fără de lege! 24 Dumnezeu însă L-a înviat, dezlegându-L de durerile morţii, pentru că nu era posibil să fie ţinut de ea.
25 Căci David zice despre El: „Îl văd pe Domnul neîncetat înaintea mea, căci El este la dreapta mea ca să nu mă clatin! 26 De aceea, mi se bucură inima şi mi se înveseleşte limba! Mai mult, trupul meu va locui în nădejde, 27 căci nu-mi vei lăsa sufletul în Locuinţa Morţilor11 şi nu vei îngădui ca Sfântul Tău să vadă putrezirea. 28 Mi-ai făcut cunoscute cărările vieţii … mă vei umple de bucurie cu prezenţa Ta!“
29 Bărbaţi, fraţilor, cât despre patriarhul David, daţi-mi voie să vă spun deschis că el a murit şi a fost îngropat, iar mormântul lui a rămas în mijlocul nostru până în ziua aceasta. 30 Aşadar, el era profet şi ştia că Dumnezeu îi promisese prin jurământ că va pune pe tronul lui pe unul din urmaşii lui. 31 Ştiind deci mai dinainte, el vorbea despre învierea lui Cristos, atunci când spunea că nu va fi lăsat în Locuinţa Morţilor şi că trupul Lui nu va vedea putrezirea. 32 Dumnezeu L-a înviat pe acest Isus, şi noi toţi suntem martorii acestui fapt.
33 Aşadar, fiind înălţat la dreapta lui Dumnezeu şi primind de la Tatăl promisiunea Duhului Sfânt, El a turnat ceea ce vedeţi şi auziţi. 34 Căci David nu s-a suit în ceruri, ci el însuşi zice: „Domnul I-a zis Domnului meu: «Şezi la dreapta Mea, 35 până voi face din duşmanii Tăi aşternut al picioarelor Tale!»“ 36 Să ştie bine deci toată casa lui Israel, că Dumnezeu L-a făcut Domn şi Cristos16 pe acest Isus pe Care L-aţi răstignit voi!  Faptele Apostolilor 1:22-36

"17 Şi acum, fraţilor, ştiu că din neştiinţă aţi făcut aşa, ca şi conducătorii voştri. 18 Dar Dumnezeu a împlinit astfel ceea ce prevestise prin gura tuturor profeţilor, şi anume că Cristosul Său urma să sufere. 19 Pocăiţi-vă deci şi întoarceţi-vă la Dumnezeu, pentru ca să vi se şteargă păcatele, 20 ca să vină din prezenţa Domnului vremuri de înviorare, şi El să-L trimită pe Cel pe Care L-a rânduit pentru voi, pe Cristos Isus, 21 pe Care cerul trebuie să-L primească până la vremurile restaurării tuturor lucrurilor, fapt despre care Dumnezeu a vorbit încă din vechime prin gura sfinţilor Săi profeţi.
22 Căci Moise a zis: «Domnul, Dumnezeul vostru, vă va ridica dintre fraţii voştri un Profet asemenea mie. De El să ascultaţi în tot ce vă va spune! 23 Dacă cineva nu va asculta de Acel Profet va fi nimicit din popor.»
24 De asemenea, toţi profeţii, de la Samuel şi până la toţi ceilalţi care au vorbit după el, au vestit zilele acestea. 25 Voi sunteţi fiii profeţilor şi ai legământului pe care l-a făcut Dumnezeu cu strămoşii voştri, când i-a spus lui Avraam: «Prin sămânţa ta vor fi binecuvântate toate neamurile pământului!» 26 Când Dumnezeu L-a ridicat pe Robul Său, L-a trimis mai întâi la voi ca să vă binecuvânteze, întorcându-vă pe fiecare de la nelegiuirile voastre.“" Faptele Apostolilor 3:17-26

El va fi o Lumina pentru neamuri
"1 Totuşi nu va mai fi întuneric peste cei ce au fost în necaz. După cum în trecut El a făcut de ruşine ţinutul lui Zabulon şi ţinutul lui Neftali, tot aşa, în viitor, El va acoperi de glorie Galileea neamurilor, înspre mare, dincolo de Iordan! 2 Poporul care umbla în întuneric a văzut o mare lumină! Peste cei ce locuiau în ţara umbrei morţii1 a strălucit o lumină! " Isaia 9:1-2

"12 Când a auzit Isus că Ioan fusese închis, a plecat în Galileea. 13 A părăsit Nazaretul şi S-a dus să locuiască în Capernaum, lângă mare, în ţinutul lui Zabulon şi al lui Neftali, 14 ca să se împlinească ce a fost spus prin profetul Isaia, care zice: 15 „Ţinut al lui Zabulon şi ţinut al lui Neftali, Galileea neamurilor, înspre mare, dincolo de Iordan! 16 Poporul care locuia în întuneric a văzut o mare lumină! Peste cei ce locuiau în ţara umbrei morţii a răsărit o lumină!“ 17 De atunci încolo, Isus a început să predice şi să zică: „Pocăiţi-vă, pentru că Împărăţia Cerurilor este aproape!“" Matei 4:12-17

"29 „Acum, Stăpâne, eliberează-l pe robul Tău în pace, după cuvântul Tău, 30 căci ochii mei au văzut mântuirea Ta, 31 pe care ai pregătit-o să fie înaintea tuturor popoarelor 32 o lumină care să slujească celorlalte neamuri drept revelaţie, iar poporului Tău, Israel, drept glorie!“ " Luca 2:29-32

Pot vedea cum profetiile despre Isus Christos S-au implinit, adeverindu-L ca Mantuitor, Mesia, Cel care ridica pacatul lumii, Cel Preaiubit, Cel asteptat, Lumina. 

Niciun comentariu: